Algemene Voorwaarden

Ingangsdatum 1 januari 2024

Dit zijn de algemene voorwaarden van Aarland Administratie (Aarland Administratie). Het adres van Aarland Administratie is Siriusdreef 17 – 27, 2132 WT Hoofddorp, met het KvK-nummer 82870942.

Mocht u vragen hebben over deze voorwaarden, dan kunt u contact opnemen via info@aarland.nl, +31 23 207 81 50 of per post: Aarland Administratie, Siriusdreef 17 – 27, 2132 WT Hoofddorp.

Wij hebben het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. U stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden op de opdracht van toepassing zal zijn. Afspraken die afwijken van deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig indien deze schriftelijk zijn vastgelegd.

1. Dienstverlening

Onze dienstverlening bestaat uit financiële, fiscale en juridische werkzaamheden voor particulieren en ondernemingen.

2. Toepassing Algemene Voorwaarden

Onze dienstverlening bestaat uit financiële, fiscale en juridische werkzaamheden voor particulieren en ondernemingen.

3. Totstandkoming opdracht

De opdracht komt tot stand wanneer Opdrachtnemer een schriftelijke bevestiging stuurt naar Opdrachtgever.

4. Offertes en aanbiedingen

4.1 Alle door Aarland Administratie gemaakte aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders afgesproken. Een aanbod in een offerte geldt enkel voor de specifieke onderliggende opdracht (en niet voor eventuele toekomstige opdrachten).

4.2 Als de Opdrachtgever aan Aarland Administratie gegevens verstrekt, mag Aarland Administratie ervan uitgaan dat deze kloppen en zal Aarland Administratie de offerte hierop baseren.

5. Prijs

5.1 Aarland Administratie mag de prijs voor de dienstverlening tussentijds verhogen als er onvoorziene en kostprijsverhogende omstandigheden plaatsvinden na de totstandkoming van de opdracht.

5.2 Als Aarland Administratie genoodzaakt is om de prijs te verhogen door de omstandigheden genoemd in het vorige artikel, dan heeft de Opdrachtgever het recht de opdracht te annuleren. Reeds gemaakte kosten of uren worden in rekening gebracht. Opdrachtgever heeft in dergelijke gevallen geen recht op compensatie of schadevergoeding.

5.3 De prijs is exclusief eventuele onkosten van Aarland Administratie en exclusief btw en andere heffingen van overheidswege.

6. Betaling en incassokosten

6.1 Opdrachtgever moet altijd binnen veertien dagen na factuurdatum betalen. Aarland Administratie zal maandelijks factureren.

6.2 Als Opdrachtgever de factuur niet op tijd betaalt, is hij van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is dan de wettelijke rente (als hij een consument is) of de wettelijke handelsrente (als hij een onderneming is) plus 1% verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag wordt berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

6.3 Als Opdrachtgever in verzuim is, is hij tevens alle buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd aan Aarland Administratie. Bij een factuurbedrag tot €267 zullen deze kosten €40 zijn. Bij een hoger factuurbedrag zijn de maximale incassokosten als volgt:

 • 15% over de eerste €2.500;
 • 10% over het deel dat daarna overblijft, tot €5.000;
 • 5% over het deel dat daarna nog overblijft, tot €10.000;
 • 1% over het deel dat daarna nog overblijft, tot €200.000;
 • 0,5% over het overige deel, waarbij de totale incassokosten maximaal €6.775 bedragen.
 •  

6.4. De volledige vordering van Aarland Administratie op Opdrachtgever is onmiddellijk opeisbaar als:

 • Opdrachtgever een betalingstermijn overschrijdt;
 • Opdrachtgever failliet is verklaard of in surseance van betaling verkeert;
 • Opdrachtgever (vennootschap) ontbonden of geliquideerd wordt;
 • Opdrachtgever (natuurlijk persoon) onder curatele wordt gesteld of overlijdt.

7. Contractsduur

7.1 Aarland Administratie en Opdrachtgever gaan de opdracht aan voor onbepaalde tijd, tenzij Partijen anders overeenkomen.

7.2 Bij een opdracht voor onbepaalde tijd gelden de volgende opzegtermijnen:

 • Aarland Administratie kan de overeenkomst opzeggen per de eerste van de maand.
 • De opzegtermijn is één maand. Aarland Administratie zegt schriftelijk op.
 • Opdrachtgever kan de overeenkomst opzeggen per de eerste van de maand. Voor Opdrachtgever geldt een opzegtermijn van één maand. Opdrachtgever zegt schriftelijk op en vermeldt daarbij de reden van opzegging.
 • Partijen kunnen in gezamenlijk overleg de overeenkomst op elk moment beëindigen.

8. Uitvoeringstermijn

8.1 Als Opdrachtgever een vooruitbetaling is verschuldigd of informatie of materialen ter beschikking moet stellen, gaat de termijn waarbinnen Aarland Administratie de werkzaamheden moet afronden pas in als de betaling, informatie of materialen zijn ontvangen door Aarland Administratie.

8.2 Als voor de uitvoering van de opdracht een termijn is overeengekomen of opgegeven, is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Opdrachtgever Aarland Administratie eerst schriftelijk in gebreke te stellen.

8.3 Opdrachtgever kan de opdracht niet ontbinden door termijnoverschrijding van Aarland Administratie. Dit geldt niet als de uitvoering blijvend onmogelijk is of als Aarland Administratie de opdracht ook niet uitvoert binnen een door Aarland Administratie opnieuw schriftelijk medegedeelde termijn.

9. Derden

Aarland Administratie mag werkzaamheden (deels) laten verrichten door derden. Artikelen 7:404 BW (uitvoering door bepaalde persoon), artikel 7:407 lid 2 (hoofdelijke aansprakelijkheid) en 7:409 BW (overlijden van bepaalde persoon) zijn niet van toepassing.

10. Uitvoering opdracht

10.1 Aarland Administratie zal de opdracht naar zijn beste inzicht en vermogen en volgens de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

10.2 Aarland Administratie mag de opdracht in verschillende fasen uitvoeren en de uitgevoerde delen afzonderlijk factureren.

10.3 Als Aarland Administratie de opdracht in fasen uitvoert, kan Aarland Administratie de uitvoering van de onderdelen van een volgende fase opschorten, totdat Opdrachtgever de resultaten van de vorige fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

10.4 Opdrachtgever zorgt dat hij tijdig alle informatie of materialen aan Aarland Administratie verstrekt, die noodzakelijk zijn voor Aarland Administratie om de opdracht uit te voeren.

10.5 Als Opdrachtgever de noodzakelijke informatie of materialen niet tijdig verstrekt, mag Aarland Administratie de uitvoering van de opdracht opschorten en de extra kosten die voortvloeien uit de vertraging factureren. Aarland Administratie is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat doordat Aarland Administratie is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

11. Wijziging opdracht

11.1 Als tijdens de opdracht blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de inhoud van de opdracht te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen dat in onderling overleg doen.

11.2 Aarland Administratie kan de overeengekomen prijs verhogen of verlagen. Aarland Administratie zal (als het mogelijk is) daarvan vooraf een prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de opdracht kan ook de opgegeven termijn van uitvoering veranderen. Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de opdracht, prijs en uitvoeringstermijn.

11.3 Aarland Administratie mag een verzoek tot wijziging van de opdracht van Opdrachtgever weigeren, als dit in kwalitatief of kwantitatief opzicht gevolg kan hebben voor de werkzaamheden.

12. Opschorting, ontbinding

12.1 Aarland Administratie mag de opdracht opschorten als Aarland Administratie door omstandigheden (die buiten zijn invloedsfeer liggen of waarvan Aarland Administratie niet op de hoogte was) tijdelijk zijn verplichtingen niet kan nakomen.

12.2 Als nakoming blijvend onmogelijk is, kunnen partijen de opdracht ontbinden voor het deel dat nog niet is nagekomen.

12.3 Aarland Administratie mag nakoming van de opdracht opschorten als Opdrachtgever zijn verplichtingen niet, niet volledig of niet op tijd nakomt. Opdrachtgever moet Aarland Administratie dan schadevergoeding betalen of schadeloos stellen.

13. Tussentijdse opzegging

13.1 Als Aarland Administratie de opdracht tussentijds opzegt, zal Aarland Administratie zorgen voor overdracht van de nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij de opzegging toerekenbaar is aan Opdrachtgever. Als de overdracht van de werkzaamheden voor Aarland Administratie extra kosten meebrengt, komen de kosten voor rekening van Opdrachtgever.

13.2 Aarland Administratie mag de opdracht direct opzeggen (en is geen schadevergoeding of schadeloosstelling verplicht) in een van de volgende gevallen:

 • Opdrachtgever overschrijdt een betalingstermijn;
 • Opdrachtgever is failliet of in surseance van betaling;
 • Opdrachtgever (vennootschap) wordt ontbonden of geliquideerd;
 • Opdrachtgever (natuurlijk persoon) wordt onder curatele gesteld of overlijdt; of
 • Er is sprake van een andere omstandigheid waardoor Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken.

14. Overmacht

14.1 Aarland Administratie hoeft zijn verplichtingen niet na te komen als er sprake is van overmacht.

14.2 Aarland Administratie kan tijdens de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de opdracht opschorten. Als deze periode langer duurt dan drie maanden dan mogen allebei de partijen de opdracht ontbinden, zonder dat ze schadevergoeding verplicht zijn.

14.3 Als Aarland Administratie zijn verplichtingen deels is nagekomen en als het nagekomen gedeelte zelfstandig waarde heeft, mag Aarland Administratie het nagekomen deel factureren.

15. Klachten

15.1 Opdrachtgever moet eventuele klachten schriftelijk en binnen een maand melden.

15.2 Als Opdrachtgever een klacht op tijd indient, schort dit zijn betalingsverplichting niet op.

15.3 Als Opdrachtgever een klacht later meldt, komt hem geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

15.4 Als vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dit op tijd is gemeld, dan zal Aarland Administratie de gebrekkige zaak binnen een redelijke termijn na schriftelijke kennisgeving van het gebrek door Opdrachtgever vervangen, herstellen of vergoeden.

15.5 Als komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten van Aarland Administratie die daardoor zijn ontstaan (zoals onderzoekskosten) geheel voor rekening van Opdrachtgever.

16. Aansprakelijkheid

16.1 Aarland Administratie is alleen aansprakelijk voor directe schade van Opdrachtgever, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van een tekortkoming van Aarland Administratie.

16.2 Aarland Administratie is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat Aarland Administratie is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

16.3 De aansprakelijkheid van Aarland Administratie is steeds beperkt tot de factuurwaarde met een maximum van €500,00.

16.4 De aansprakelijkheid van Aarland Administratie is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat zijn verzekeraar in dat geval uitkeert.

16.5 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet als de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Aarland Administratie.

17. Privacy Statement

Aarland Administratie beschermt uw persoonlijke gegevens goed. U kunt onze privacy statement vinden op onze website.

18. Verjaringstermijn

De verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren tegen Aarland Administratie is één jaar.

19. Vrijwaring

19.1 Opdrachtgever vrijwaart Aarland Administratie voor eventuele aanspraken van derden die schade lijden door uitvoering van de opdracht en waarvan de oorzaak niet aan Aarland Administratie toerekenbaar is.

19.2 Als derden Aarland Administratie aanspreken, zal Opdrachtgever hem zowel buiten als in rechte bijstaan en alles doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden.

19.3 Als Opdrachtgever geen maatregelen neemt, mag Aarland Administratie zelf daartoe overgaan. Alle kosten en schade die daardoor ontstaan voor Aarland Administratie, komen geheel voor rekening en risico van Opdrachtgever.

20. Geheimhouding

20.1 Tenzij er een wettelijke plicht of beroepsplicht is tot bekendmaking, zal Aarland Administratie alle informatie van Opdrachtgever geheimhouden tegenover derden.

20.2 Aarland Administratie zal de informatie die door Opdrachtgever is gegeven niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor zij werd verkregen, behalve als Aarland Administratie optreedt in een procedure waarbij deze stukken van belang kunnen zijn.

20.3 Opdrachtgever zal de inhoud van overeenkomsten, opdrachtbevestigingen, offertes, rapporten, adviezen of andere al of niet schriftelijke uitingen van Aarland Administratie niet openbaar maken en ervoor zorgen dat derden de inhoud daarvan niet zien.

21. Nietigheid

Als een deel van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, verandert dat niets aan de geldigheid van de rest van de Overeenkomst. Het nietige of vernietigde deel wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk de inhoud van de nietige bepaling volgt.

22. Strijdige clausule

In het geval dat deze algemene voorwaarden en de overeenkomst tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de overeenkomst opgenomen voorwaarden.

23. Toepasselijk recht

Nederlands recht.

24. Bevoegde rechter

Rechtbank Noord-Holland.